Statutes (in Dutch)

STATUTEN Stichting Delft Wood Science Foundation

(Regulations Delft Wood Science Foundation)
Kamer van Koophand etc. voor Delft en Omstreken S146192
Doorlopende tekst van de statuten van de stichting: Stichting Delft Wood Science Foundation, gevestigd te Delft, zoals laatstelijk gewijzigd bij akte op elf mei negentien­honderd tweeennegentig verleden voor mr Max Joseph Küppers, notaris ter standplaats Delft.

Naam, Zetel en Duur

Artikel l

1. De stichting draagt de naam: Stichting Delft Wood Science Foundation.
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Delft.
3. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.

Doel

Artikel 2

De stichting heeft te doel:
Het bevorderen van fundamenteel en toegepast wetenschappelijk onderzoek op hout met constructieve doeleinden, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Vermogen

Artikel 3

Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:
- het door de oprichters tot verwezenlijking van het doel van de stichting bestemde bedrag;
- subsidies en donaties;
- schenkingen, erfstellingen en legaten;
- alle andere verkrijgingen en baten.

Bestuur

Artikel 4
1. Het bestuur van de stichting bestaat uit tenminste drie leden en wordt voor de eerste maal bij deze akte. benoemd. Het aantal leden wordt – met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde – door het bestuur met algemene stemmen vastgesteld.
2. Tenminste twee leden van het bestuur dienen werkzaam te zijn in het wetenschappelijk onderzoek op het gebied van hout en houtconstructies en verbonden te zijn aan een Nederlandse Technische Universiteit.
3. Het bestuur (met uitzondering van het. eerste bestuur, waarvan de leden in functie worden benoemd) kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penning­meester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen ook door één persoon worden vervuld.
4. Bij het ontstaan van een (of meer) vacature(s) in het bestuur, zullen de overblijvende bestuursleden met alge­mene stemmen (cq zal het enige overblijvende bestuurslid) binnen twee maanden na het ontstaan van de vacature(s.) daarin voorzien door de benoeming van een (of meer opvolger(s)).
5. Mocht(en) in het bestuur om welke reden dan ook één o£ meer leden ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuursleden, of vormt het enige overblijvende bestuurs­lid niettemin een wettig bestuur, behoudens het bepaalde in artikel 7.

Bestuursvergaderingen en bestuursbesluiten

Artikel 5.
1. De bestuursvergaderingen worden gehouden te Delft.
2. Vergaderingen zullen telkenmale worden gehouden, wanneer de voorzltter dit wenselijk acht of indien één der andere bestuursleden daartoe schriftelijk en onder nauw­keurige opgave der te behandelen punten aan de voorzit­ter het verzoek richt. Indien de voorzitter aan een der­gelijk verzoek geen gevolg geeft in dier voege, dat de vergader ing kan worden gehouden binnon drie weken na het verzoek, is de verzoeker bevoegd zelf een vergadering bijeen to roepen met inachtneming van de vereiste formaliteiten.
3. De oproeping tot de vergadering geschiedt – behoudens het in lid 2 bepaalde – door de voorzitter, tenminste zeven dagen tevoren, de dag der oproeping en die der vergadering niet meegerekend, door middel van oproepingsbrieven
4. De oproepingsbrieven vermelden, behalve plaats en tijd­stip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.
5. Zolang in een bestuursvergadering alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwer- pen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en hou­den van vergaderingen niet in acht genomen.
6. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur; bij diens afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan.
7. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de secretaris of door één der andere aan­wezigen, door de voorzitter daartoe aangezocht. De notu­len wordon vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en secretaris hebben gefungeerd.
8. Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de meer­derheid zijner in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.
Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een mede­bestuurslid laten verte­genwoor­digen op overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter der verga­dering voldoende, volmacht. Een bestuurslid kan daarbij slechts voor één medebestuurs­lid als gevolmach­tigde optreden.
9. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, telegrafisch, per telex of per telefax hun mening te uiten. Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede-ondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.
10. Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen -van een stem. Voorzover deze statuten geen grotere meerderheid voor­schrijven worden alle bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen.
11. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der, stemgerechtigden dit vóór de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
12. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
13. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist de voorzitter.

Bestuursbevoegdheid en vertegenwoordiging

Artikel 6

l. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
2. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen.
3. Het bestuur is eveneens bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt,

Artikel 7

De stichting wordt in en buiten rechte uitsluitend vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende bestuursleden,

Einde bestuurslidmaatschap

Artikel 8.

Het bestuurslidmaatschap eindigt:
door overlijden van een bestuurslid, bij verlies van het vrije beheer over zijn vermogen, bij schriftelijke ontslagneming (bedanken), alsmede bij ontslag op grond van artikel 298 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Boekjaar en jaarstukken

Artikel 9

1. Het boekjaar van de stichting is, gelijk aan het kalenderjaar.
2. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken der stichting afgesloten. Daaruit worden door de penningmeester een balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt, welke jaarstukken, binnen zes maanden na afloop van het boekjaar aan het bestuur worden aangeboden.
3. De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld.

Reglement

Artikel 10

l. Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, welke niet in deze statuten zijn vervat.
2. Het reglement mag niet met de wet of met deze statuten in strijd zijn.
3. Het bestuur is ten allen tijde bevoegd het reglement te wijzigen of op te heffen.
4. Op de vaststelling, wijziging on opheffing van het reglement is het bepaalde in artikel 11 lid l van toepassing.

Statutenwijziging

Artikel 11

1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Het besluit daartoe moet worden genomen met algemene stemmen in een vergadering, waarin alle bestuursleden aan­wezig of vertegenwoordigd zijn, zonder dat in het bestuur enige vacature bestaat,
2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notarië­le akte tot stand komen.
3. De leden van het bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging, alsmede de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het Openbaar Stichtings­register gehouden door de Kamer van Koophandel en Fabrieken, binnen welker gebied de stichting haar zetel heef t,

Ontbinding en vereffening

Artikel 12

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen besluit Is het bepaalde in artikel 11 lid l van toepassing,
2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voorzover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
3. De vereffening geschiedt door het bestuur.
4. De vereffenaars dragen er zorg voor, dat van de ontbinding van de stichting inschrij­ving geschiedt in het register, bedoeld in artikel 11 lid 3.
5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.
6. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stlchtlng wordt zoveel mogelijk besteed overeenkomstig het doel van de stichting.
7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende dertig jaren berusten onder de jongste vereffenaar.

Slotbepalingen

Artlkel 13

In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur, Tenslotte verklaarden de comparanten, ter uitvoering van het bepaalde in artikel 4 leden l, 2 en 3, dat voor de eerste maal tot bestuurders van de stichting worden benoemd;
- de comparant sub l als voorzitter;
- de comparant sub 2 als secretaris-penningmeester
- de heer Adrianus Jacobus Maria Leijten, wonende to 331 HL Dordrecht, Monarda 3, geboren te Roosendaal op zestien maart negentienhonderd­twee­en­vijftIg, als lid.
De comparanten zijn mij, notaris, bekend, WAARVAN AKTE, in minuut opgemaakt, is verleden te Delft ten dage als in de aanvang dezer io gemeld.
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de com­paranten hebben dezen eenparig verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.
Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de com­paranten en mij, notaris, ondertekend,

Ondergetekend, mr Max Joseph Kuppers, notaris ter stand­plaats Delft, verklaart, als gemachtigde van het bestuur van de stichting: Stichting Delft Wood Science Foundation, gevestigd te Delft, dat bovenstaande tekst de doorlopende tekst van de statuten bevat van gemelde stichting na de laatste statutenwijziging de dato elf mei negentienhonderd tweeennegentig.

Delft, 11 mei 1992,

seal